امروز: یکشنبه، 27 آبان 1397

آموزشگاه موسیقی و آواز


دوره خوانندگی

نام دوره :خوانندگی
نام استاد : شجریان
مدت دوره : 420 ساعت
مدرک ارائه شده : کواهی آواز از کنسرواتوار موسیقی تهران و تائیدیه وزارت ارشاد
مبلغ ثبت نام دوره : 1.250.000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به جزئیات مراجعه کنید.دسته بندی: خبرها
دیدگاهها: 0

دوره آواز پیشرفته

نام دوره : آواز پیشرفته

نام استاد : شجریان
مدت دوره : 420 ساعت
مدرک ارائه شده : کواهی آواز از کنسرواتوار موسیقی تهران و تائیدیه وزارت ارشاد
مبلغ ثبت نام دوره : 1.250.000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به جزئیات مراجعه کنید.دسته بندی: خبرها
دیدگاهها: 0

دوره دف

نام دوره : دف
نام استاد : شجریان
مدت دوره : 420 ساعت
مدرک ارائه شده : کواهی آواز از کنسرواتوار موسیقی تهران و تائیدیه وزارت ارشاد
مبلغ ثبت نام دوره : 1.250.000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به جزئیات مراجعه کنید.دسته بندی: خبرها
دیدگاهها: 0

دوره صدا

نام دوره : آواز مقدماتی
نام استاد : شجریان
مدت دوره : 420 ساعت
مدرک ارائه شده : کواهی آواز از کنسرواتوار موسیقی تهران و تائیدیه وزارت ارشاد
مبلغ ثبت نام دوره : 1.250.000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به جزئیات مراجعه کنید.دسته بندی: خبرها
دیدگاهها: 0

دوره ویلون

نام دوره : ویلن

نام استاد : شجریان
مدت دوره : 420 ساعت
مدرک ارائه شده : کواهی آواز از کنسرواتوار موسیقی تهران و تائیدیه وزارت ارشاد
مبلغ ثبت نام دوره : 1.250.000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به جزئیات مراجعه کنید.دسته بندی: خبرها
دیدگاهها: 0

دوره آواز

نام دوره : آواز مقدماتی
نام استاد : شجریان
مدت دوره : 420 ساعت
مدرک ارائه شده : کواهی آواز از کنسرواتوار موسیقی تهران و تائیدیه وزارت ارشاد
مبلغ ثبت نام دوره : 1.250.000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به جزئیات مراجعه کنید.دسته بندی: خبرها
دیدگاهها: 0